پروژه های انجام شده

طراحی و ساخت مبتننی بر embedded system

سیستم امبدد (Embedded system ) مجموعه از سخت افزار و نرم افزار است که به هدف انجام عملی خاص طراحی و پیاده سازی شده است.