پروژه های انجام شده

تشخیص نقاط جوشکاری شده با استفاده از پردازش تصویر